Speakup | Algemene Voorwaarden (1 juli 2018)

Algemene Voorwaarden Speakup voor het verlenen van diensten en de levering van producten.

 

1.  Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

Speakup: Speakup B.V. (Kamer van Koophandel nr. 08141739) alsmede alle aan haar gelieerde groepsmaatschappijen in de zin van art. 2:24b BW.

Klant: degene met wie Speakup een overeenkomst is aangegaan of beoogt aan te gaan voor de levering van goederen en diensten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Consument: een Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Aanvullende Voorwaarden: voorwaarden voor levering van bepaalde goederen en/of diensten met specifieke bepalingen ten aanzien van deze levering en die in aanvulling op de onderhavige algemene voorwaarden gelden.

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten, digitale inhoud en/of andere prestaties, gedurende een bepaalde of onbepaalde periode, waaronder mede, maar niet uitsluitend, verstaan worden abonnementen voor elektronische communicatiediensten en service level agreements.

Aanbiedingen: alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Speakup aan een Klant met betrekking tot de levering van goederen en diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook door Speakup.

 

 

2.  Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Speakup met betrekking tot de levering van goederen en het verrichten van diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook door Speakup.
 2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden en overeenkomsten zijn slechts geldig als deze schriftelijk door Speakup zijn bevestigd.
 4. Tenzij in een overeenkomst anders is bepaald, geldt in geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden of bijlagen (bij een overeenkomst), de volgende rangorde: de overeenkomst, de bijlagen bij de overeenkomst, de aanvullende voorwaarden, de algemene voorwaarden.

 

 

3. Aanbiedingen, offertes, totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Speakup zijn vrijblijvend. Alle aanbiedingen met betrekking tot de levering van goederen of diensten die een waarde van € 25.000, – (eenmalig, of bij periodiek in rekening te brengen prijzen: per jaar) overstijgen, worden gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door de directie van Speakup, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3.
 2. Een door Klant aan Speakup bekend gemaakt beschikbaar budget, geldt nimmer als een vaste prijs die tussen Klant en Speakup is overeengekomen, tenzij Speakup schriftelijk heeft bevestigd dat dit wel het geval is.
 3. Wanneer Speakup zaken levert en/of diensten verricht van welke aard dan ook, onder welke benaming dan ook, is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen Speakup en Klant.

 

 

4.   Facturatie en betaling

 1. Tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, geschiedt betaling via automatische incasso of binnen veertien dagen na factuurdatum via overboeking op het bankrekeningnummer dat op de factuur vermeld staat. Periodiek terugkerende bedragen uit hoofde van een duurovereenkomst worden maandelijks en vooraf bij Klant in rekening gebracht tenzij de aard van de diensten waaruit de bedragen voortvloeien, zich hiertegen verzet.
 2. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is Klant zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag verschuldigd.
 3. In het geval dat Klant tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn betalingsverplichtingen jegens Speakup, is Klant buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd aan Speakup, waarbij het navolgende geldt:
  1. als Klant een Consument is, maakt Speakup aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Speakup, wordt voldaan. Over het openstaande bedrag wordt de wettelijke rente berekend.
  2. als Klant geen Consument is, maakt Speakup aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75, – voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur. Over het openstaande bedrag wordt de wettelijke handelsrente berekend.
 1. Speakup is gerechtigd om te allen tijde zekerheidstelling van Klant te verlangen tot nakoming van de op Klant rustende verplichtingen voortvloeiende uit deze voorwaarden en de overeenkomst.
 2. Speakup behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, diensten en/of producten tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of de toegang tot deze diensten of producten te beperken indien Klant in enige verplichting uit de overeenkomst tekortschiet en/of niet meer beschikt over functionerende hard- en software of breedband verbinding.
 3. Indien de Klant in een beperkte periode bovengemiddelde bedragen verschuldigd blijkt te zijn, is Speakup gerechtigd over te gaan tot blokkering van bepaalde bestemmingen en/of diensten, totdat de Klant de verschuldigde bedragen heeft betaald of zekerheid heeft gesteld op een door Speakup aan te geven wijze.
 4. Een beroep op opschorting, verrekening en/of opschorting ter verrekening door of namens Klant uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
 5. In geval van een gezamenlijk aangegane overeenkomst zijn Klanten hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
 6. Speakup is gerechtigd haar factuur elektronisch aan Klant te bezorgen. Hiermee wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen verzending via e-mail of beschikbaarstelling op een voor Klant toegankelijk portaal.

 

5. Prijzen en prijswijzigingen

 1. Alle prijzen zijn te vermeerderen met btw, tenzij Klant een Consument is, in welk geval de prijzen inclusief btw zijn vermeld.
 2. Door Speakup te verrichten diensten en leveringen worden vergoed op basis van de gebruikelijke tarieven van Speakup. Speakup kan daarnaast kosten in rekening brengen voor specificaties van de nota’s, voor contractovername, wijziging tenaamstelling, verhuiskosten en afleverkosten.
 3. Speakup heeft het recht de overeengekomen prijzen en tarieven, na Klant daarvan minimaal een maand van tevoren op de hoogte te hebben gesteld, te verhogen.
 4. Klant heeft in geval van prijsverhoging gebaseerd op artikel 5.3 uitsluitend het recht om de overeenkomst kosteloos te beëindigen in de volgende gevallen:
  1. als de prijsverhoging betrekking heeft op een openbare elektronische communicatiedienst, behalve in het geval dat de prijsverhoging het gevolg is van een aanpassing van belastingen of andere van overheidswege gestelde kostenverhogende maatregelen of een wijziging als bedoeld in artikel 5.5 inhoudt; of
  2. als Klant een Consument is, de prijsverhoging geen betrekking heeft op een openbare elektronische communicatiedienst, en de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst ingaat.
 5. Naast de wijziging als bedoeld in artikel 5.3 is Speakup gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven, één keer per jaar te indexeren op grond van de Consumenten Prijsindex zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek.

 

 

6.    Leveringstermijnen en levering

 1. Speakup spant zich in om de diensten en/of goederen zo spoedig mogelijk aan Klant te leveren maar verstrekt geen garantie omtrent levertijden. Door Speakup opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Speakup is gerechtigd haar werkzaamheden in fases uit te voeren. Speakup is gerechtigd om de werkzaamheden die behoren tot een volgende fase op te schorten totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

 

7. Dienstverlening

 1. Speakup spant zich naar beste kunnen en inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap in de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden kan Speakup de dienstverlening geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.
 3. Speakup garandeert geen storingsvrije levering van telecommunicatiediensten. Speakup onderzoekt storingen zo spoedig mogelijk en spant zich in de storing zo snel mogelijk op te lossen. Speakup is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van storingen.
 4. De kwaliteit van een telecommunicatiedienst is onder andere afhankelijk van de door de Klant gebruikte verbinding en de randapparatuur (waaronder het aantal en type telefoontoestellen en toebehoren). Verder kan (gelijktijdig) gebruik door de Klant van de verbinding voor andere toepassingen naast de dienst (bijvoorbeeld downloaden) invloed hebben op de kwaliteit en de beschikbaarheid van de dienst.
 5. Klant zal de telecommunicatiedienst aanwenden voor normaal zakelijk of particulier gebruik, ook indien sprake is van een vast tarief (flat fee). Indien er sprake is van excessief gebruik, is Speakup gerechtigd het gebruik dat boven de normen ligt alsnog in rekening te brengen.
 6. Speakup kan de (werking van de) technische eigenschappen van een telecommunicatiedienst wijzigen. Speakup zal daarbij redelijkerwijs rekening houden met de belangen van Klant. Speakup is niet aansprakelijk voor de schade, die voortvloeit uit een wijziging van de technische eigenschappen. Speakup kan beperkingen stellen aan het gebruik van de dienst.
 7. Indien en voor zover naar het oordeel van Speakup een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Speakup het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door of met behulp van derden.
 8. Indien de Klant verhuist naar een ander adres, wordt de overeenkomst onveranderd voortgezet, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. De Klant stelt Speakup onverwijld van de verhuizing op de hoogte. Extra kosten voor Speakup ten gevolge van de verhuizing van Klant komen voor rekening van de Klant.
 9. Gebruik van een door Speakup afgegeven advies is steeds voor rekening en risico van Klant.

 

 

8. Verplichtingen Klant

 1. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan Speakup aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en deugdelijk aan Speakup worden verstrekt. Speakup is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. Voor telecommunicatiediensten, die vanuit het centrale datanetwerk van Speakup worden geleverd, geldt dat Klant zelf zorg dient te dragen voor een geschikte infrastructuur naar dat centrale datanetwerk, alsmede voor alle hard- en software, internetverbindingen, en (keuzes) binnen de infrastructuur.
 3. De Klant staat in voor al het gebruik van de dienst, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming. Alle gemaakte kosten voor het gebruik van de dienst zijn voor de rekening van de Klant.
 4. Klant is verplicht om Speakup onmiddellijk in kennis te stellen in geval van een (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, een schuldsaneringsregeling of het verliezen van handelingsbekwaamheid van Klant.

 

 

9. Gebruik van telefoonnummers

 1. Het gebruik van een nummer bestemd voor telefonie is gebonden aan het netnummergebied waarvoor het is uitgegeven. De Klant staat er voor in dat het nummer alleen binnen dit nummergebied wordt gebruikt en vrijwaart Speakup voor de gevolgen indien de Klant zich hier niet aan houdt. Speakup is te allen tijde gerechtigd Klant om bewijsstukken te vragen die aantonen dat Klant binnen het geldende netnummergebied adres houdt.
 2. Indien van toepassing op een dienst, kent Speakup de Klant een telefoonnummer toe. Speakup behoudt zich het recht voor om beperkingen te stellen aan het aantal telefoonnummers per Klant.
 3. De Klant is verplicht zich te houden aan de wet- en regelgeving die behoort bij de door hem gehouden en/of gebruikte telefoonnummers. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, de Telecommunicatiewet, het Besluit Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen (BUDE) en de Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen (RUDE).
 4. Speakup kan het telefoonnummer wijzigen indien Speakup dit noodzakelijk acht, bijvoorbeeld in het belang van het goed functioneren van de dienst, dan wel indien dat noodzakelijk is op grond van regelgeving. Speakup zal daarbij redelijkerwijs rekening houden met de belangen van de Klant. Speakup is niet aansprakelijk voor de schade, die voortvloeit uit een wijziging van een telefoonnummer.
 5. Een aan de Klant toegewezen telefoonnummer komt definitief te vervallen indien de overeenkomst wordt beëindigd en de Klant niet om behoud van het nummer ten behoeve van gebruik bij een andere aanbieder heeft verzocht.

 

 

10. Privacy en gegevensverwerking en -beveiliging

 1. In het kader van de dienstverlening door Speakup worden mogelijk persoonsgegevens verwerkt. Speakup verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving ter zake.
 2. Klant is er zelf voor verantwoordelijk de op hem rustende verplichtingen uit de wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Klant vrijwaart Speakup van alle aanspraken ter zake van betrokkenen of andere derden, overheden en toezichthouders daaronder begrepen.
 3. Speakup is te allen tijde verplicht haar medewerking te verlenen aan een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie (onder andere: Justitie, de Autoriteit Persoonsgegevens of de Belastingdienst), met inachtneming van de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De kosten die voortvloeien ter uitvoering van dit verzoek of bevel, komen voor rekening van Klant.
 4. Speakup bewaart en verwerkt de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en draagt zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens.
 5. Speakup zal identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes uitsluitend aan Klant ter beschikking stellen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Klant zal zorgvuldig om gaan met deze gegevens en codes. Klant zal alle vergoedingen betalen, die samenhangen met en/of voortvloeien uit het gebruik van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes.
 6. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat vanwege Klant misbruik is gemaakt of kan worden van de gegevens bedoeld in het vorige lid, dan wel dat Klant onvoldoende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen om misbruik te voorkomen, is Speakup gerechtigd Klant hieromtrent aanwijzingen geven, tot uitvoering waarvan Klant verplicht is. Indien Klant niet voldoet aan deze verplichting, kan Speakup de overeenkomst beëindigen.
 7. Het is Klant niet toegestaan gegevensdragers aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de overeenkomst door Speakup.

 

 

11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Gedurende de termijn dat Klant niet het volledige bedrag met eventueel bijkomende kosten uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan of Klant daarvoor geen zekerheid heeft gesteld, behoudt Speakup zich de eigendom van de door haar aan Klant geleverde goederen voor. De eigendom gaat op Klant over, zodra Klant aan al zijn verplichtingen jegens Speakup heeft voldaan.
 2. Indien Speakup goede gronden heeft te vrezen dat Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Speakup bevoegd de aflevering van goederen uit te stellen, totdat Klant zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Klant is aansprakelijk voor de door Speakup te lijden schade ten gevolge van deze vertraagde aflevering.

 

 

12. Herroepingsrecht voor Consumenten

 1. Een Consument kan een overeenkomst op afstand gedurende een bedenktijd van veertien dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, het product of de dienst heeft ontvangen.
 2. Als binnen de bedenktijd door Consument gebruik is gemaakt van een dienst en hij tevens gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, wordt de gebruikmaking van de dienst beschouwd als een uitdrukkelijk verzoek van Consument om te starten met nakoming van de overeenkomst. In dit geval zal Consument bij herroeping een vergoeding voor de reeds geleverde dienst verschuldigd blijven.
 3. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Speakup. Als Speakup de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 4. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de hiervoor bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Speakup. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
  De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

 

 

13. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal, een en ander in de ruime zin van het woord berusten uitsluitend bij Speakup dan wel haar licentiegevers.
 2. Indien het geleverde (mede) een licentie op intellectuele eigendomsrechten betreft, zoals in geval van software, wordt Klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de fysieke gegevensdrager en verkrijgt Klant een gebruiksrecht onder de voorwaarden zoals omschreven in de licentie, zulks onverminderd de rechten van Speakup op de genoemde licentie.

 

 

14. Vrijwaring

 1. Klant vrijwaart Speakup voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op bewerkingen van de door Klant verstrekte informatie en gegevens die inbreuk maken op enig recht van derden. Hieronder wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: aanspraken op grond van enig intellectueel eigendomsrecht, aanspraken op grond van privacywetgeving of aanspraken die verband houden met andere onrechtmatige gedragingen jegens derden.
 2. Indien in de overeenkomst staat vermeld of indien tussen partijen is overeengekomen dat een product en/of dienst niet bedoeld is voor toepassing binnen de uitoefening van beroep of bedrijf, handelt Klant voor eigen rekening en risico als hij het product en/of dienst hiervoor wel gebruikt. Klant vrijwaart Speakup voor alle schade en kosten die als gevolg van het onjuiste gebruik van het product en/of de dienst mocht(en) ontstaan.
 3. Om aansprakelijkheden jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Speakup te allen tijde gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van Klant. Klant is verplicht om op eerste schriftelijk verzoek van Speakup informatie te verwijderen, bij gebreke waarvan Speakup gerechtigd is de toegang tot de computer- en informatiesystemen en/of het internet onmogelijk te maken.

 

 

15. Geheimhouding

 1. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de andere partij.
 2. Partijen hebben in het kader van de overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die: reeds bij de andere partij bekend was, onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld, door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen of reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven.
 3. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan haar personeel en aan de door hen ingeschakelde derden.
 4. Partijen zijn niet gerechtigd de informatie die aan Speakup door Klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Het gebruik van de informatie in gerechtelijke procedures is hiervan uitgezonderd.

 

 

16. Duur en beëindiging overeenkomst

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan is niet tussentijds op te zeggen, tenzij Speakup uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.
 2. Ieder der partijen kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Speakup is wegens opzegging nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding.
 3. Een overeenkomst tussen Speakup en Klant kan onmiddellijk worden beëindigd indien na het sluiten van de overeenkomst aan Speakup omstandigheden ter kennis komen die Speakup goede gronden geeft te vrezen dat Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of wanneer Speakup van derden afhankelijk is voor het leveren van de dienst, en die derde om welke reden dan ook de overeenkomst met Speakup beëindigt.
 4. Voorts heeft iedere partij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, de wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend, of de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd en/of feitelijk gestaakt.
 5. Speakup kan Klant redelijke beëindigingskosten in rekening brengen.
 6. Speakup zal direct na beëindiging van de overeenkomst de door haar verstrekte identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes innemen of blokkeren.
 7. Alle verplichtingen die ofwel expliciet ofwel krachtens hun aard na beëindiging van de overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven onverkort van kracht.

 

 

17. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Speakup jegens Klant is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van zes maanden of meer, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het maandelijkse gemiddelde van de vergoedingen in de zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Speakup meer bedragen dan € 10.000,–.
 2. De aansprakelijkheid van Speakup voor indirecte schade en gevolgschade is uitgesloten. Hieronder wordt onder meer verstaan: gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, juridische kosten, schade ten gevolge van verlies, verminking of vernietiging van gegevens of documenten, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende met door Klant aan Speakup voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan Speakup voorgeschreven toeleveranciers.
 3. Indien Speakup gebruik maakt van een derde partij (waaronder hulppersonen), is zij niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derde en de schade die daar eventueel uit voortvloeit. Evenmin is Speakup aansprakelijk voor de tekortkomingen en eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van hulpzaken.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Speakup.
 5. Klant dient binnen zes maanden nadat een vordering tot betaling van schade had moeten worden gemeld, daarover een procedure tegen Speakup aanhangig te hebben gemaakt op straffe van verval van rechtsvorderingen die voortvloeien uit de klacht, tenzij Klant Consument is, in welk geval de termijn waarbinnen een procedure aanhangig gemaakt dient te worden op een jaar gesteld wordt.

 

 

18. Overmacht

 1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Speakup wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Speakup geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Speakup niet in staat is haar verplichtingen na te komen zoals (maar niet uitsluitend) werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, storingen in de ICT-infrastructuur buiten het netwerk van Speakup, storingen ten gevolge van cybercrime aanvallen, kabelbreuk, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, overstroming en/of aardbeving, gebrek aan en/of ziekte van personeel alsmede een tekortkoming jegens Speakup van de toeleveranciers van Speakup of overmacht aan de zijde van toeleveranciers van Speakup.
 3. Indien de overmachtsituatie langer dan dertig dagen voortduurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen op grond van de overeenkomst reeds gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zijn, inclusief het recht op schadevergoeding.

 

 

19. Wijzigingen

 1. De algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden kunnen door Speakup te allen tijde worden gewijzigd. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Wijzigingen worden ten minste een maand voor de inwerkingtreding ervan aan Klant medegedeeld.

 

 

20. Overig

 1. Speakup mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden, tenzij Klant een Consument is, in welk geval de Consument het recht heeft de overeenkomst te beëindigen met uitzondering van de situatie waarin de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe zowel die verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren.
 2. Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen. Aan deze bepaling komt zowel verbintenissen- als goederenrechtelijke werking toe.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden en samen een nieuwe bepaling formuleren waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

 

21. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Klant, niet zijnde een Consument, en Speakup over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door Speakup te leveren of geleverde goederen en diensten worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Speakup gevestigd is.
 3. Geschillen tussen Speakup en een Consument kunnen ten alle tijde worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten, gevestigd te (2591 XR) Den Haag aan de Bordewijklaan 46. De beslissingen van deze geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Consument is gerechtigd binnen een maand nadat Speakup zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

 

De Aanvullende Voorwaarden 2018 vind je hier.
Het Privacy Statement 2018 vind je hier.